2006/Apr/21

รูปเคารพพระโพธิสัตว์

คนทั่วไปเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า วัดตุมปัง(ร้าง) ซึ่งสมัยก่อนการขุดค้น
โดยกรมศิลปากร อย่างเป็นทางการได้มีการ สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้
น่าจะเป็นเทวสถานเนื่องจากมีการพบชิ้นส่วน ของรูปเคารพท่อนล่าง
และได้มีการสันนิษฐานว่าน่าจะ เป็นพระวิษณุ ซึ่งชาวบ้านเล่าว่าสมัยก่อน
ได้มีการขุดพบเทวรูปดังกล่าวและยกขึ้นหลังช้างออกจากป่าแต่เกิดพลัด
ตกลงมาทำให้ เทวรูป แยกเป็น ๒ ท่อน ชาวบ้านเก็บเฉพาะท่อนบน
ขึ้นไปและไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ กรมศิลปากร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหน่วยปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราชร่วมกับโครงการอาศรมวัฒนธรรม ในการดำเนินการขุดแต่ง/ขุดค้นโบราณสถาน ตุมปัง เพื่อศึกษาทางโบราณคดี รายละเอียดทางกายภาพของแหล่งขอบเขตที่แท้จริงของโบราณสถาน รวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถานภายหลังการขุดแต่ง

ทั้งนี้ผลจากการขุดแต่งทำให้พบเศียรพระพุทธรูปส่วนของท่อนลำตัวตั้งแต่คอลงมาถึงบั้นเอว และท่อนกร(ซ้าย) ตั้งแต่แขนถึงมือ เมื่อนำชิ้นส่วนทั้ง๓ ชิ้น ที่ได้ขุดพบไปประกอบเข้ากับส่วนท่อนล่างของรูปเคารพที่เคยพบก่อนหน้านี้ ทำให ้ทราบว่าเป็น รูปเคารพองค์เดียวกัน และเมื่อทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วสันนิษฐานว่าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ดังนั้นข้อสันนิษฐาน เดิม เกี่ยวกับรูปเคารพจากโบราณสถานตุมปัง ซึ่งเคยพบเฉพาะชิ้นส่วนท่อนล่างแล้วสันนิษฐานว่า เป็นพระวิษณุนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดย ผลการสรุปที่แน่นอนนั้นทางกรมศิลปากรและโครงการอาศรมวัฒนธรรมจะนำเสนอให้ทราบต่อไป
----------------
จากการขุดแต่งโบราณสถานตุมปัง พบรูปเคารพสลัก
จากหินทราย สันนิษฐานว่าเป็นพระโพธิสัตว์ สภาพที่ได้หัก
ออกเป็นส่วนๆ คือจากการขุดแต่ง โบราณสถานหมายเลข 1


พบส่วนองค์ของรูปเคารพ ท่อนบนตั้งแต่ส่วนบั้นเองขึ้นไป
จนถึงพระสอ มีการสลักตกแต่งเป็นรูปสร้อยบริเวณพระอุระ
และพระอุทร และใกล้ๆกันนั้น ได้พบชิ้นส่วนพระกรซ้าย
แสดงวิตรรกมุทราอีกชิ้นหนึ่ง

ต่อมากจากการขุดแต่งเนินโบราณสถานหมายเลข 3 บริเวณ
พื้นห้องได้พบ ส่วนเศียรรูปเคารพสวมกรัณฑมงกุฎ เจาะเป็น
ช่องเล็กๆ รูปสามเหลี่ยมที่ด้านหน้า ทำให้สันนิษฐานในเบื้องต้น
ว่า องค์นี้น่าจะเป้ฯพระโพธิ์สัตว์องค์ใดองค์หนึ่ง ระหว่าง พระอว
โลกิเตศวร หรือพระเมไตรยะ เพราะว่าที่ช่องเล็กๆนี้ หาก
ประดิษฐานรูปพระอมิตาภะ แล้ว จากลักษณะดังกล่าว ในทาง
ประติมานวิทยา สามารถสันนิษฐานเบื้องต้นว่า คือ พระอวโล
กิเตศวร แต่หากประดิษฐาน องค์สถูปอยู่ด้านหน้ามงกุฎทอง
แล้ว จะสันนิษฐานได้ว่าเป็น พระเมไตรยะ

เมื่อนำชิ้นส่วนรูปเคารพที่ได้จากการขุดแต่งมาต่อกับ
ท่อนล่างรูปเคารพที่แต่เดิมเชื่อว่าเป็นเทวรูป พระนารายณ์
ซึ่งได้มาจาก โบราณสถานตุมปัง เช่นเดียวกัน แต่นำมาเก็บ
รักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตั้งแต
่ครั้งมาสำรวจเมื่อปี 2536 และเมื่อทดลองต่อ สามารถต่อกัน
ได้เป็นองค์เดียวกัน ทำให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับรูปเคารพ
และโบราณสถานตุมปัง ที่เดิมสันนิษฐานว่าเป็นเทวสถาน
ใน ศาสนาพราหมณ์ ไวษณพนิกาย ปัจจุบันข้อสันนิษฐาน
ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน
-----------------------------------------------

หมายเหตุ(ผู้โพสต์)

เมื่อประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วปรากฎดังรูป

โบราณวัตถุชิ้นนี้อาจเปรียบดัง รหัสที่จะเข้าสู่องค์ความรู้ที่เป็น"ศาสตร์" มากกว่า "เล่ากันมาก็ว่ากันไป"

แหล่งที่มา http://www.toompung.com/

Comment

Comment:

Tweet


ดีมากค่ะ
ข้อมูลหนาแน่นดี
ขอบคุณสำหรับ
รายละเอียดนะคะbig smile
#6 by macky (117.47.111.15) At 2010-09-22 08:44,
ขอขอบคุณค่ะ

ขอมูลนี้มีประโยชน์สำหรับการทำงานมากค่ะbig smile big smile big smile
#5 by (111.235.71.21) At 2010-06-25 16:00,
เป็นแฟนกันไหมครับ โทรได้ตลอดเวลาเลย 0899192319
#4 by (58.147.54.97) At 2009-02-21 13:22,
รักทุกคนนะ
#3 by (58.147.54.97) At 2009-02-21 13:20,
#2 by ไมค์ (58.147.54.97) At 2009-02-21 13:20,
#1 by (203.153.178.7 /192.168.8.53) At 2007-06-19 12:43,